Program językowy Scola
Do każdego z naszych kursantów podchodzimy w sposób indywidualny
Zależy nam na zadowoleniu każdego, kto zdecyduje się do nas dołączyć. Dlatego też zapisy do grup ustalane są na podstawie indywidualnych predyspozycji, wieku oraz stopnia znajomości danego języka przez kursanta.
czytaj więcej
Optymalizacja procesu nauczania
W celu zoptymalizowania procesu nauczania oraz stworzenia odpowiednich warunków dla każdego, przeprowadzamy test sprawdzający znajomość języka wśród osób, które już uczyły się danego języka. Uzyskany wynik predysponuje kursantów do odpowiednich grup, dla których układany jest odpowiedni program nauczania. U nas każdy kursant może liczyć na fachowe doradztwo oraz na najlepsze dla niego rozwiązanie.
Zajęcia w Centrum Językowym SCOLA organizowane są dla następujących grup wiekowych:
  • dzieci w wieku 5-6 lat,
  • dzieci w wieku 7-9 lat,
  • dzieci w wieku 10- 12 lat,
  • dzieci w wieku 13-15 lat
  • uczniowie szkół średnich,
  • maturzyści,
  • grupy przygotowujące się do egzaminów na certyfikaty językowe,
  • dorośli – w tym kursy tematyczne dla dorosłych pracujących w konkretnych branżach,
  • kursy dla pracowników firm – z możliwością dojazdu lektora do siedziby firmy,
  • przyspieszone kursy dla wyjeżdżających za granicę.
Rodzaj kursu
Opis efektów
Wymagania wstępne
Ramy czasowe i forma kształcenia
Poziom A1
Kursant potrafi zrozumieć znane mu słowa i bardzo podstawowe wyrażenia dotyczące jego osobiście, jego rodziny i bezpośredniego otoczenia, gdy tempo wypowiedzi jest wolne a wymowa wyraźna. Potrafi rozumieć proste, potoczne tematy oraz napisać proste wypowiedzi na temat rodziny, pracy, codziennych czynności. Rozumie informacje wypowiadane w sposób wolny i wyraźny. Potrafi napisać prosty list i wypełnić prosty kwestionariusz.
Nie stawiamy wymagań wstępnych
120 godzin, kurs rozpocznie się w chwili otrzymania zgłoszeń uczestnictwa od co najmniej 5 osób. O dacie rozpoczęcia uczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnie Forma prowadzenia zajęć: wykład, ćwiczenia gramatyczne, konwersacje, praca z tablicami interaktywnymi oraz z nagraniami audio-wizualnymi
Sekcja egzaminu
Czas trwania
Liczba pytań
Skala punktacji
Poziom A2
Kursant potrafi coraz lepiej porozumiewać się w języku obcym w odniesieniu do sytuacji życiowych, potrafi umawiać spotkania, rozumie ogólne informacje telewizyjne, posiada znajomość podstawowych zagadnień gramatycznych. Potrafi zrozumieć ogólne tematy prowadzonych rozmów, najważniejsze informacje z prasy i mediów. Nie ma trudności ze zrozumieniem krótkich tekstów i listów. Potrafi porozumiewać się na poczcie, w restauracji, w hotelu, u lekarza. Zna słownictwo potrzebne do komunikowania się w typowych sytuacjach z życia codziennego.
Znajomość języka obcego na poziomie A1 (znajomość podstawowych zagadnień z życia codziennego rozumienie krótkich, prostych wypowiedzi oraz umiejętność wypowiadania się na temat własnej osoby codziennych czynności)
120 godzin, kurs rozpocznie się w chwili otrzymania zgłoszeń uczestnictwa od co najmniej 5 osób. O dacie rozpoczęcia uczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnie Forma prowadzenia zajęć: wykład, ćwiczenia gramatyczne, konwersacje, praca z tablicami interaktywnymi oraz z nagraniami audio-wizualnymi
Sekcja egzaminu
Czas trwania
Liczba pytań
Skala punktacji
Poziom B1
Kursant komunikuje się w większości typowych sytuacji z użyciem podstawowego słownictwa na tematy z zakresu życia codziennego, zawodowego i osobistego (np. w typowych sytuacjach, w których można się znaleźć w trakcie podróży).Rozumie w sposób zadowalający dla własnych potrzeb konkretne, proste teksty składające się ze słów najczęściej dotyczących życia codziennego oraz zawodowego / własnej specjalności. Przegląda dłuższe teksty w celu znalezienia potrzebnych informacji a także zbiera informacje z różnych części tekstu lub z różnych tekstów aby wykonać konkretne zadanie. Rozpoznaje główne przesłanie zawarte we sformułowanych wprost tekstach argumentacyjnych oraz rozpoznaje, choć nieszczegółowo, sposób argumentacji przy przedstawianiu jakiegoś znanego tematu, domyślając się na podstawie kontekstu znaczenia nieznanych słów. Włącza się do dyskusji na znany sobie temat, pomaga w podtrzymaniu rozmowy lub dyskusji. Zgodnie z konwencją pisze proste teksty prywatne (np. na tematy znane  lub związane z zainteresowaniami, studiami, pracą zawodową by krótko opisać wrażenia lub przeżycia (np. w prywatnym mailu), oraz o charakterze urzędowym (np. krótki list motywacyjny)
Znajomość języka obcego na poziomie A2 (rozumienie zagadnień z życia codziennego, rozumienie głównego tematu informacji podanych w mediach, tworzenie nieskomplikowanych wypowiedzi oraz zadawanie pytań na znane tematy)
120 godzin, kurs rozpocznie się w chwili otrzymania zgłoszeń uczestnictwa od co najmniej 5 osób. O dacie rozpoczęcia uczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnie Forma prowadzenia zajęć: wykład, ćwiczenia gramatyczne, konwersacje, praca z tablicami interaktywnymi oraz z nagraniami audio-wizualnymi, Konwersacje z native speakerem w wymiarze 20 h
Sekcja egzaminu
Czas trwania
Liczba pytań
Skala punktacji
Poziom B2
Kursant potrafi zrozumieć dłuższe wypowiedzi i wykłady oraz nadążać za skomplikowanymi nawet wywodami – pod warunkiem, że temat jest mi w miarę znany. Rozumiem większość wiadomości telewizyjnych i programów o sprawach bieżących. Rozumiem większość filmów w standardowej odmianie języka. Potrafi zabierać głos w dyskusji lub rozmowie na bardziej skompilowane tematy przedstawiając własne argumenty i opinie, zadając pytania; † polemizuje z argumentami innych rozmówców w sposób asertywny i zgodnie z konwencją. Nawiązuje rozmowę na tematy codzienne (także z rodzimymi użytkownikami języka) w sposób dość swobodny i zrozumiały, zwykle zachowując wymagane konwencje werbalne i niewerbalne oraz odpowiedni rejestr językowy. Potrafi skorygować własne błędy jeśli mogły być przyczyną nieporozumienia. Czyta ze zrozumieniem artykuły i opracowania, w których autorzy prezentują określone stanowiska i poglądy. Rozpoznaje główne przesłanie zawarte we sformułowanych wprost tekstach argumentacyjnych oraz rozpoznaje, choć nieszczegółowo, sposób argumentacji przy przedstawianiu jakiegoś znanego tematu, domyślając się na podstawie kontekstu znaczenia nieznanych słów
Znajomość języka obcego na poziomie B1 (Potrafię rozmawiać na tematy z życia codziennego, zawodowego, potrafię tworzyć krótkie pisma o tematyce zawodowej, jak również pisma urzędowe, rozumiem nieco dłuższe wypowiedzi, potrafię je parafrazować i zadawać pytania)
120 godzin, kurs rozpocznie się w chwili otrzymania zgłoszeń uczestnictwa od co najmniej 5 osób. O dacie rozpoczęcia uczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnie Forma prowadzenia zajęć: wykład, ćwiczenia gramatyczne, konwersacje, praca z tablicami interaktywnymi oraz z nagraniami audio-wizualnymi, Konwersacje z native speakerem w wymiarze 20 h
Sekcja egzaminu
Czas trwania
Liczba pytań
Skala punktacji
Poziom C1
Kursant komunikuje się płynnie, precyzyjnie i spójnie na złożone tematy zawodowe, i z życia codziennego, używając szerokiej gamy środków językowych oraz stosując reguły organizujące wypowiedź. Dostosowuje rejestr językowy do potencjalnego odbiorcy. Uczestniczy spontanicznie w rozmowach, prowadzonych także przez rodzimych użytkowników języka. Precyzyjnie wyraża emocje, formułuje opinie na tematy znane i nieznane sobie włączając tematy abstrakcyjne bez bycia ograniczonym brakiem odpowiednich środków językowych, w tym słownictwa; zastępuje jedno wyrażenie innym, jeśli jest taka potrzeba. Czyta i rozumie w pełni szeroki zakres długich i złożonych tekstów, z jakimi może się zetknąć w życiu zawodowym, lub codziennym, chociaż może potrzebować ponownego przeczytania. Czyta i rozumie złożone teksty i potrafi określić w nich stanowisko autora oraz opinie wyrażane wprost lub implikowane. Potrafi dość szybko określić treść i wagę wiadomości, artykułów  i opracowań na różne tematy aby ocenić ich przydatność do własnych potrzeb. Przedstawia szeroko złożone zagadnienia w formie pisemnej (np., w artykule) w klarownych, dobrze skonstruowanych tekstach odpowiednio podkreślając istotne kwestie, rozwijając argumentacje oraz przekonywująco uzasadniając własne poglądy. Dokonuje analizy, syntezy oraz interpretuje informacje, polecenia instrukcje (np. dotyczące zadań testowych), usłyszane i przeczytane z szerokiego zakresu dłuższych tekstów na tematy ogólne oraz dotyczące własnej specjalności. Samodzielnie rozwiązuje problemy językowe, dopytując rozmówcę lub korzystając z dostępnych źródeł. Monitoruje własne wypowiedzi ustne i pisemne aby skorygować błędy oraz przeformułować wypowiedź, jeśli zajdzie taka potrzeba
Znajomość języka obcego na poziomie B2 (kursant potrafi swobodnie rozmawiać na tematy codzienne i zawodowe, czyta ze zrozumieniem teksty specjalistyczne, rozpoznaje argumenty zawarte w tekstach oraz ogólną tematykę tekstów, nawet jeśli pojawiają się słowa nie znane kursantowi,)
120 godzin, kurs rozpocznie się w chwili otrzymania zgłoszeń uczestnictwa od co najmniej 5 osób. O dacie rozpoczęcia uczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnie Forma prowadzenia zajęć: wykład, ćwiczenia gramatyczne, konwersacje, praca z tablicami interaktywnymi, z tekstami specjalistycznymi oraz z nagraniami audio-wizualnymi, Konwersacje z native speakerem w wymiarze 20 h
Sekcja egzaminu
Czas trwania
Liczba pytań
Skala punktacji
Poziom C2
Kursant komunikuje się z dużą precyzją i elastycznością na wszystkie tematy w mowie i piśmie sprawnie stosując zróżnicowane środki językowe aby bez niezamierzonej dwuznaczności oddać jakąś myśl czy modyfikować wypowiedź w zależności od okoliczności. Dostosowuje rejestr wypowiedzi do odbiorcy stosując różne reguły organizacji wypowiedzi ułatwiając odbiorcy odnajdywanie istotnych kwestii. Streszcza i interpretuje treści przeczytane i usłyszane w tekstach specjalistycznych literackich lub mediach. Analizuje, syntetyzuje i interpretuje złożone polecenia, prezentacje, debaty, które zawierają wyrażenia terminologiczne/idiomatyczne nieznane mu dotychczas. Posługuje się zróżnicowanym zasobem leksykalnym w różnych rejestrach języka (w tym zwroty idiomatyczne i wyrażenia potoczne), co umożliwia precyzyjne wyrażanie różnych odcieni znaczeniowych. Samodzielnie rozwiązuje nieliczne problemy językowe przeformułowuje swoje wypowiedzi w sposób niezauważalny dla odbiorcy  
Znajomość języka obcego na poziomie C1 (kursant rozumie złożone teksty, w tym specjalistyczne, jest w stanie zrozumieć całościowy kontekst tekstów specjalistycznych, potrafi swobodnie i spontanicznie podejmować rozmowy z zastosowaniem poprawności gramatycznej)
120 godzin, kurs rozpocznie się w chwili otrzymania zgłoszeń uczestnictwa od co najmniej 5 osób. O dacie rozpoczęcia uczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnie Forma prowadzenia zajęć: wykład, ćwiczenia gramatyczne, konwersacje, praca z tablicami interaktywnymi, z tekstami specjalistycznymi, oraz z nagraniami audio-wizualnymi, Konwersacje z native speakerem w wymiarze 20 h